Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

collectivelibrary


To ΔΥΝΑΜΟ δημιουργεί την collectivelibrary, την πρώτη συλλογική βιβλιοθήκη για τη σύγχρονη δημιουργία, και ζητά τη συμμετοχή σας!
Στην collectivelibrary μπορεί κάποιος να βρει ελληνικούς και ξένους «τίτλους» που σχετίζονται με την σύγχρονες εικαστικές, εφαρμοσμένες και παραστατικές τέχνες. Οι «τίτλοι» μπορεί να είναι: βιβλία, κατάλογοι, περιοδικές εκδόσεις ή άλλο έντυπο υλικό (ειδικές εκδόσεις, υπογεγραμμένες αφίσες, zines, βραβευμένο διαφημιστικό και προωθητικό υλικό).

Η collectivelibrary είναι η πρώτη βιβλιοθήκη που ζητά από εσάς, όχι να δανειστείτε από αυτήν, αλλά να δανείσετε σε αυτήν ένα ή περισσότερους «τίτλους» που έχετε στην κατοχή σας, κάνοντάς τους διαθέσιμους σε άλλους χρήστες της βιβλιοθήκης.
Για κάθε τίτλο που δανείζετε στη βιβλιοθήκη, διατηρείτε την κυριότητα και άρα μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να τον αποσύρετε.

Τα στοιχεία σας και η ημερομηνία δανεισμού, θα είναι εμφανή στον κάθε τίτλο που δανείζετε και στον ειδικό κατάλογο της βιβλιοθήκης.

Η επιλογή του κάθε τίτλου που θα δανείσετε είναι δική σας. Για όσους από εσάς χρειάζονται βοήθεια στην επιλογή τους στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρχει και διαθέσιμη λίστα προτεινόμενων τίτλων προς δανεισμό.

Η collectivelibrary είναι η πρώτη συμμετοχική βιβλιοθήκη για τη δημιουργία, που συστήνεται από τη βάση (bottom-up), και που το περιεχόμενό της διαμορφώνεται από τους ίδιους τους χρήστες της (user-generated content).

Στην collectivelibrary η Wikipedia συναντά το Behance Network στον πραγματικό χώρο: η collectivelibrary ενδυναμώνει τη δημιουργική κοινότητα αφενός, μέσα από τη διεύρυνση της προσβασιμότητας στη γνώση, στην πληροφορία και στην έρευνα, και αφετέρου, μέσα από την προβολή του έργου της στο ευρύτερο κοινό, με όρους επωφελείς για την ίδια.

Στην collectivelibrary εσείς «βάζετε» το περιεχόμενο και εμείς «βάζουμε» το χώρο, τη διαχείριση, την εύρυθμη λειτουργία, την άμεση επαφή με τη δημιουργική κοινότητα, και τους πρώτους 100 τίτλους.

Έχουμε ήδη πολύ θετικές ανταποκρίσεις από εκδοτικούς οίκους και φορείς από όλη την Ελλάδα και υπολογίζουμε και στη δική σας συνδρομή!

Περισσότερες πληροφορίες:
http://issuu.com/dynamoprojectspace/docs/collective_library

Είμαστε διαθέσιμοι να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτησή σας σχετικά με την collectivelibrary στο dynamoprojectspace@gmail.com ή στο info@dynamo.org.gr

Το logo της collectivelibrary που βλέπετε είναι προσωρινό. Για το τελικό logo θα γίνει ανοιχτός διαγωνισμός. Περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγες μέρες...
(english text)

DYNAMO launches collectivelibrary and asks for your kind collaboration!

collectivelibrary is what is says it is: the first collective library for contemporary creation

In collectivelibrary one can find Greek and foreign "titles" related to contemporary visual, applied and performing arts, and architecture. The "titles" can be: books, catalogs, periodicals or other printed material (special editions, signed posters, zines, award-winning advertising and promotional material).

collectivelibrary is the first library that asks you not to borrow from it, but to lend to it one or more "titles" that you own, making them available to other users.

For each title that you lend you retain ownership and therefore you can always withdraw it.

Your information and the date of lending, will be apparent in each "title" and in the library inventory.

The choice of each title that you lend is yours. For those of you who need help in choosing their "title" a list of suggested titles will be available soon.

collectivelibrary is the first participatory library that is formed bottom-up, and its content is shaped by its own users (user-generated content).

In collectivelibrary "Wikipedia" meets "Behance Network" in the physical space: collectivelibrary empowers the creative community both by widening the accessibility to knowledge, information and research, and through the promotion of creative projects and "titles" to the wider public.

In collectivelibrary, you "offer" content and we "offer" space, management, proper operation, direct contact with the creative community, and the first 100 titles.

We already have a very positive response from publishers and institutions from all over Greece and we look forward to your active participation!

We are available to answer any questions you may have about collectivelibrary in dynamoprojectspace@gmail.com or info@dynamo.org.gr

The logo of collectivelibrary you see is temporary. The final logo will be designed via an open competition. More details in a few days...